v

competències de la Generalitat

La Llei 31/1985, de 2 d’agost, regula les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d’estalvi (LORCA),

L'Estatut d'Autonomia de  Catalunya  fa  un  reconeixement exprés del paper rellevant de les caixes d'estalvis  en   la  nostra   societat,  quan   l'article    12.6  estableix   la  competència exclusiva  de   la  Generalitat  sobre  aquestes  institucions,   d'acord   amb  les  bases  i l'ordenació  de  l'activitat econòmica  general  i la  política  monetària de  l'Estat.

Per la LLEI 15/1985 d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya es crea el Registre de Caixes  d'Estalvis  de  Catalunya.

Tal com figura en els estatuts, Caixa Penedès està inscrita com a Caixa General d’Estalvis, en el Registre Especial de la Generalitat de Catalunya amb el número 7.

Top | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |