v

grup assegurador

el grupo consolidado

Per poder competir adequadament amb els altres intermediaris financers en aquest nou marc, a mitjans del anys vuitanta la Caixa ja va començar a crear i/o participar en empreses financeres i en empreses de serveis que permetessin realitzar noves activitats en les millors condicions. Així, es va iniciar la creació d’empreses de serveis informàtics, societats gestores de fons d’inversió, societats per a la creació o intermediació d’assegurances, societats per a la inversió immobiliària, etc.

S’obren nous horitzons de negoci Infodesa, Star Renting , el 1995 es produeix l’esclat de la telefonia mòbil que coincideix amb la creació de Giatsa S,A,   i comença una innovació constant de productes, assegurances, llibretes pensió, fons d’inversions, les llibretes joves,  i les llibrets Opció o préstecs especials , permeten col·locar productes molt variats que van des d’ordinadors personals, rellotges, equips de neteja a vapor,  i fins i tot  aparells per a prendre la tensió i es donen obsequis, cristalleries, coberteries i altres estris per la utilització de les targetes i els caixers.

Els orígens del Grup Assegurador i Fons de Caixa Penedès es remunten a l’any 1988 amb només tres empleats i, quatre empreses: CEP Vida, Assegurances Generals, Gestora de Fons i la Corredoria d’Assegurances. Es van situar en un pis a la cinquena planta de l’edifici de la Rambla i s’entrava pel carrer de la Parellada.

La innovació ha estat una característica que ha distingit el Grup Assegurador i Fons des dels seus inicis. Ja el 1989 va crear el DRM, una assegurança de prima única molt competitiva que tenia una fiscalitat i una rendibilitat més atractives de les que podien oferir els dipòsits en aquell moment. Se’n van vendre més de 8.000 milions de pessetes (50 milions d’euros) en tan sols dos mesos. Els altres dos productes que van tenir èxit des del principi van ser l’assegurança de vida per préstec i la llibreta d’estalvi per a la jubilació.

També va ser la primera entitat espanyola que va comercialitzar l’any 1999 els “Unit link”, unes assegurances de vida estalvi vinculades als fons d’inversió.

Para poder competir adecuadamente con los demás intermediarios financieros en este nuevo marco, a mediados de los años ochenta la Caja ya empezó a crear y / o participar en empresas financieras y en empresas de servicios que permitieran realizar nuevas actividades en las mejores condiciones. Así, se inició la creación de empresas de servicios informáticos, sociedades gestoras de fondos de inversión, sociedades para la creación o intermediación de seguros, sociedades para la inversión inmobiliaria, etc.

Se abren nuevos horizontes de negocio Infodesa, Star Renting, en 1995 se produce el estallido de la telefonía móvil que coincide con la creación de Giatsa S, A, y comienza una innovación constante de productos, seguros, libretas pensión, fondos de inversiones, la libreta joven, las libretas Opción, y préstamos especiales, permiten colocar productos muy variados que van desde ordenadores personales, relojes, equipos de limpieza a vapor, e incluso aparatos para tomar la tensión, y se dan obsequios, cristalerías, cuberterías y otros utensilios por la utilización de las tarjetas y los cajeros.

Los orígenes del Grupo Asegurador y Fondos de Caixa Penedès se remontan al año 1988 con sólo tres empleados y, cuatro empresas: CEP Vida, Seguros Generales, Gestora de Fondos y la Correduría de Seguros. Se situaron en un piso en la quinta planta del edificio de la Rambla ,con entrada por la calle de la Parellada.

La innovación ha sido una característica que ha distinguido el Grupo Asegurador y Fondos desde sus inicios. Ya en 1989 se creó el DRM, un seguro de prima única muy competitiva que tenía una fiscalidad y una rentabilidad de las más atractivas que podían ofrecer los depósitos en ese momento. Se vendieron más de 8.000 millones de pesetas (50 millones de euros) en tan sólo dos meses. Otros dos productos que tuvieron éxito desde el principio fueron el seguro de vida para préstamos y la libreta de ahorro para la jubilación.

También fue la primera entidad española que comercializó en 1999 los "Unit link", unos seguros de vida ahorro vinculados a los fondos de inversión.

caricaturaTop | Mapa del web | Disclaimer | Contactar |